Polski English    
e-mail: info@wildforest.pl
tel: 601291355


Jeśli chcesz być informowany o zapisach na imprezy i nowościach na tej stronie - przyślij nam swój adres e-mail!

Przepisz kod z obrazka
Definicje:
Organizator:
firma: ALCES Marek Kosiński, z siedzibą w Białowieży, kod pocztowy: 17-230, ul. Tropinka 79, NIP: 676-114-04-33, Regon: 357028341, posiadająca wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa podlaskiego nr 11250 oraz posiadająca gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki Nr 06.148.124 wystawioną przez AXA Ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: +22 555 05 75

Imprezy: warsztaty, plenery lub fotowyprawy organizowane przez Organizatora

Klient: osoba będąca uczestnikiem imprezy organizowanej przez Organizatora

Warunki uczestnictwa:
jedynym warunkiem uczestnictwa w imprezach jest ukończone 18 lat lub udział pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za osoby niepełnoletnie całkowitą odpowiedzialność.

Podstawowy sprzęt i ekwipunek jaki należy przywieźć ze sobą:
- aparat fotograficzny: najlepiej cyfrowy, preferowana lustrzanka + cały konieczny osprzęt
- obiektyw o odpowiedniej ogniskowej; na fotografowanie zwierząt przynajmniej 300-400 mm
- statyw, zdecydowanie zalecany, a obowiązkowy podczas fotografowania z czatowni, choć aktualnie w większości czatowni wystarczy sama głowica,
- obuwie terenowe, ew. gumiaki
- odzież przeciwdeszczowa, odpowiednia do aktualnych temperatur

Fotografowanie zwierząt
Podczas warsztatów oferujemy możliwość fotografowania dzikich zwierząt w naturalnych warunkach. W wielu przypadkach będzie to fotografowanie z wcześniej przygotowanych czatowni, z samochodu lub z podchodu. Miejsca do fotografii zostały tak wybrane i przygotowane, aby zmaksymalizować szanse spotkania określonych gatunków ptaków lub ssaków w odpowiednio bliskiej odległości. Czatownie zostały zazwyczaj umieszczone obok miejsc regularnego dokarmiania, żerowania, odpoczynku oraz miejsc, w których zwierzęta te są regularnie obserwowane.
Ponieważ będziemy fotografować dzikie zwierzęta, nie możemy jednak nigdy w 100% zagwarantować, że spotkamy je tam, gdzie się ich spodziewamy. Zawsze jednak uczestników informujemy, jakie mamy szanse i jak wyglądają obserwacje z ostatnich dni.
Sukces w czatowni będzie też zależał od samego fotografującego i jego zachowania, co będzie szczególnie ważne przy fotografowaniu gatunków szczególnie ostrożnych i płochliwych. O głównych zasadach takiego zachowania uczestnicy będą wcześniej poinformowani. Brak spodziewanych obiektów fotograficznych nie może być podstawą do roszczeń finansowych.

Sesje fotograficzne odbywają się zawsze z poszanowaniem obowiązującego prawa. Posiadamy wszelkie konieczne zezwolenia, w tym zezwolenia na fotografowanie gatunków chronionych oraz zezwolenia na wjazd i wejście do rezerwatów przyrody.

Kondycja fizyczna uczestników
Niektóre imprezy wymagają od uczestników przynajmniej średniej kondycji fizycznej (przejścia przez bagna, podejścia w górach, przebywanie przez kilka godzin w niewygodnej pozycji w czatowni). Szczegółowe informacje podajemy przy opisie konkretnych imprez. Można też zawsze przesłać maila z zapytaniem w tej sprawie.

Zgłoszenie uczestnictwa i zasady płatności
Listę uczestników tworzymy zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przesłanych za pośrednictwem e-maila. Formalnie zgłoszenie jest ważne od momentu wpłynięcia na nasze konto bankowe przedpłaty w wysokości ok. 20-30% pełnego kosztu uczestnictwa. Pozostałą kwotę należy przelać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie zwracamy wpłaconych kwot, chyba że w imprezie weźmie udział osoba z listy rezerwowej. W takiej sytuacji jest możliwa całkowita refundacja kosztów, za pomocą przelewu na konto bankowe w Polsce.

Dane do przelewu:

ALCES, Marek Kosiński
ING Bank Śląski S.A.
nr: 42105014451000002219038607

Ceny fotowypraw zagranicznych uzależnione są od kursu Euro/Złoty. W razie dużych zmian kursu, zmian kosztów transportu lub zmian opłat zagranicą zastrzegamy sobie możliwość niewielkiej zmiany ostatecznej ceny imprezy.

Na uczestnictwo w imprezie możemy na życzenie uczestnika wystawić fakturę. Prosimy o stosowną informację koniecznie przed dokonaniem płatności!!!.

Zakwaterowanie
Cena imprezy zazwyczaj zawiera koszt zakwaterowania i wyżywienia (szczegółowe informacje przy opisach imprez). Jeśli uczestnik samodzielnie organizuje sobie nocleg w innym miejscu nie jest możliwa refundacja kosztów tego noclegu.

Odwołanie imprezy
Zastrzegamy sobie prawo odwołania imprezy z winy leżącej po stronie Organizatora, z powodu niekorzystnych warunków przyrodniczych/pogodowych lub z powodu niewystarczającej liczby chętnych. W takiej sytuacji zwracamy w całości kwotę wpłaconą przez uczestnika.

Ochrona danych osobowych, prawa autorskie, publikacja wizerunku
Uczestnicy imprez wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie do celów organizacji imprez). Wyrażają lub nie wyrażają zgody na nieodpłatną publikację wybranych fotografii powstałych podczas imprez. Wyrażają lub nie wyrażają zgody na publikację własnego wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach reklamujących imprezy. Osoby które nie wyraziły zgody w ostatnim punkcie, na zdjęciach grupowych będą miały zamazane twarze. Podczas pierwszego zgłoszenia na imprezę prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia lub zaznaczenie odpowiedniego tekstu przy podpisywaniu umowy.

Ubezpieczenie
1. Uczestnicy fotowypraw zagranicznych objęci są ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i bagażu podróżnego (BP), z następującymi sumami ubezpieczenia: KL - 10.000 Euro, NNW - 2.000 Euro, BP - 200 Euro.
Ubezpieczenie zawarte jest w wariancie podstawowym i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych (CP). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w tym zakresie.
Ogólne warunki ubezpieczenia - PDF do pobrania
2. Możliwe jest także zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Klient ma możliwość zawarcia takiej umowy przy zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej.
3. Ubezpieczyciel: AXA Ubezpieczenia TUiR. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: +22 555 05 75. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Klienta należy się kontaktować z:
Centrala Alarmowa INTER PARTNER ASSISTANCE, Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82

Zabezpieczenie finansowe
1. Organizator stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1. ustawy o usługach turystycznych potwierdza posiadanie zabezpieczenia:
a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu
- w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń AXA oraz w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego nr tel. 85 6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o udział w imprezie turystycznej oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
3. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Podlaskiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
a) umowę o świadczenie usług turystycznych;
b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej
PDF do pobrania