Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Wpisz poprawny adres email

+48 601 291 355

info@wildforest.pl

Regulamin

Regulamin

Definicje

 

Organizator:

firma: ALCES Marek Kosiński, z siedzibą w Białowieży, kod pocztowy: 17-230, ul. Tropinka 79, NIP: 676-114-04-33, Regon: 357028341, posiadająca wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa podlaskiego nr 11250 oraz posiadająca aktualną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: +22 599 95 22

 

Imprezy: warsztaty, plenery lub fotowyprawy organizowane przez Organizatora

 

Klient: osoba będąca uczestnikiem imprezy organizowanej przez Organizatora

 

Warunki uczestnictwa

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa w imprezach jest ukończone 18 lat lub udział pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za osoby niepełnoletnie całkowitą odpowiedzialność.

 

Fotografowanie zwierząt

 

Podczas warsztatów oferujemy możliwość fotografowania dzikich zwierząt w naturalnych warunkach. W wielu przypadkach będzie to fotografowanie z wcześniej przygotowanych czatowni, z samochodu lub z podchodu. Miejsca do fotografii zostały tak wybrane i przygotowane, aby zmaksymalizować szanse spotkania określonych gatunków ptaków lub ssaków w odpowiednio bliskiej odległości. Czatownie zostały zazwyczaj umieszczone obok miejsc regularnego żerowania, dokarmiania, odpoczynku oraz miejsc, w których zwierzęta te są regularnie obserwowane.

Ponieważ będziemy fotografować dzikie zwierzęta, nie możemy jednak nigdy w 100% zagwarantować, że spotkamy je tam, gdzie się ich spodziewamy. Zawsze jednak uczestników informujemy, jakie mamy szanse i jak wyglądają obserwacje z ostatnich dni. Sukces w czatowni będzie też zależał od samego fotografującego i jego zachowania, co będzie szczególnie ważne przy fotografowaniu gatunków szczególnie ostrożnych i płochliwych. O głównych zasadach takiego zachowania uczestnicy będą wcześniej poinformowani. Brak spodziewanych obiektów fotograficznych nie może być podstawą do roszczeń finansowych.

 

Kondycja fizyczna uczestników

 

Niektóre imprezy wymagają od uczestników przynajmniej średniej kondycji fizycznej (przejścia przez bagna, podejścia w górach, przebywanie przez kilka godzin w niewygodnej pozycji w czatowni). Szczegółowe informacje podajemy przy opisie konkretnych imprez. Można też zawsze przesłać maila z zapytaniem w tej sprawie.

 

Zgłoszenie uczestnictwa i zasady płatności

 

Listę uczestników tworzymy zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego przy opisie każdej imprezy. Formalnie zgłoszenie jest ważne od momentu wpłynięcia na nasze konto bankowe przedpłaty w wysokości 30% pełnego kosztu uczestnictwa. Pozostałą kwotę należy przelać w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Od momentu potwierdzenia realizacji imprezy przesłanego za pośrednictwem emaila - wszelkie wpłaty pozostają bezzwrotne (szczegółowe warunki anulacji poniżej). Jeśli w imprezie weźmie udział inna osoba z listy rezerwowej, możliwa jest refundacja kosztów w wysokości 80-100%, zrealizowana za pomocą przelewu na konto bankowe w Polsce. W celu zabezpieczenia wpłaty zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji w imprezie turystycznej, w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej.

 

Dane do przelewu w PLN:

ALCES, Marek Kosiński

ING Bank Śląski S.A.

nr: 42105014451000002219038607

 

Ceny fotowypraw zagranicznych uzależnione są od kursu Euro/Złoty. W razie dużych zmian kursu, zmian kosztów transportu lub zmian opłat zagranicą zastrzegamy sobie możliwość niewielkiej zmiany ostatecznej ceny imprezy.

Na uczestnictwo w imprezie możemy na życzenie uczestnika wystawić fakturę. Prosimy o stosowną informację koniecznie przed dokonaniem płatności!!!.

 

Koszty rezygnacji z imprezy zagranicznej:

 

  • od dnia potwierdzenia imprezy i daty wystawienia umowy (ale najpóźniej od 90. dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy) do 31 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy - 30% ceny imprezy (przedpłata)
  • od 30. dnia do pierwszego dnia przed dniem rozpoczęcia oraz w dniu rozpoczęcia imprezy - 100% ceny imprezy

 

Koszty rezygnacji z imprezy krajowej:

 

  • od 90. dnia do 31 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy - 30% ceny imprezy (przedpłata)
  • od 30. dnia do pierwszego dnia przed dniem rozpoczęcia oraz w dniu rozpoczęcia imprezy - 100% ceny imprezy

 

Zakwaterowanie

 

Cena imprezy zazwyczaj zawiera koszt zakwaterowania i wyżywienia (szczegółowe informacje przy opisach imprez). Jeśli uczestnik samodzielnie organizuje sobie nocleg w innym miejscu, nie jest możliwa refundacja kosztów tego noclegu. Każdy uczestnik zostaje domyślnie zakwaterowany w pokoju dwuosobowym, chyba że wyraźnie zaznaczy przy zgłoszeniu, że interesuje go pokój 1-osobowy. Jedynki zazwyczaj są dostępne w ograniczonej liczbie i nigdy nie możemy ich zagwarantować. Jeśli tylko jedna osoby z pary zażyczy sobie jedynkę, będzie musiała podwójnie zapłacić dopłatę do pokoju jednoosobowego. Osoby, które pozostaną niesparowane również muszą uiścić dopłatę do pokoju jednoosobowego.

 

Odwołanie imprezy

 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania imprezy z winy leżącej po stronie Organizatora, z powodu niekorzystnych warunków przyrodniczych/pogodowych lub z powodu niewystarczającej liczby chętnych. W takiej sytuacji zwracamy w całości kwotę wpłaconą przez uczestnika.

 

Ochrona danych osobowych, prawa autorskie, publikacja wizerunku

 

Uczestnicy imprez wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie do celów organizacji imprez). Wyrażają lub nie wyrażają zgody na nieodpłatną publikację wybranych fotografii powstałych podczas imprez. Wyrażają lub nie wyrażają zgody na publikację własnego wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach reklamujących imprezy. Osoby, które nie wyraziły zgody w ostatnim punkcie, na zdjęciach grupowych będą miały zamazane twarze. Podczas pierwszego zgłoszenia na imprezę prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia lub zaznaczenie odpowiedniego tekstu przy podpisywaniu umowy.

 

Ubezpieczenie

 

1. Uczestnicy fotowypraw zagranicznych objęci są ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i bagażu podróżnego (BP), z następującymi sumami ubezpieczenia: KL - 10.000 Euro, NNW - 2.000 Euro, BP - 200 Euro. Ubezpieczenie zawarte jest w wariancie podstawowym i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych (CP). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w tym zakresie - prosimy o zaznaczenie stosownej opcji w formularzu rezerwacyjnym.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia - PDF do pobrania

 

2. Możliwe jest także zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

 

3. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 225550050. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Klienta należy się kontaktować z:

CENTRUM ALARMOWE UNIQA: ISON Care Sp. z o. o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa; e-mail: likwidacja-turystyka@isoncare.eu; tel. +48 22 599 91 85, SMS +48 661 001 601

 

Zabezpieczenie finansowe

 

1. Organizator stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1. ustawy o usługach turystycznych potwierdza posiadanie zabezpieczenia:

a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu- w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń UNIQA oraz w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 

2. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego nr tel. 85 6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o udział w imprezie turystycznej oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.

 

3. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Podlaskiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć:

a) umowę o świadczenie usług turystycznych;

b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

 

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

PDF do pobrania